Cơn sốt vàng ngày Thần tài, doanh nghiệp vàng thu lãi khủng

Rất nhiều doanh nghiệp, cửa hàng cho biết mức thu nhập trong ngày Thần tài trong năm nay cao rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, một sớ đơn vị còn cho biết mức lãi họ thu được trong ngày này con cao hơn cả 1 tháng bình thường.

Cơn sốt vàng ngày Thần tài doanh nghiệp vàng thu lãi khủng 1

Cơn sốt vàng ngày Thần tài doanh nghiệp vàng thu lãi khủng 2

Cơn sốt vàng ngày Thần tài doanh nghiệp vàng thu lãi khủng 3

Cơn sốt vàng ngày Thần tài doanh nghiệp vàng thu lãi khủng 4

Cơn sốt vàng ngày Thần tài doanh nghiệp vàng thu lãi khủng 5

Cơn sốt vàng ngày Thần tài doanh nghiệp vàng thu lãi khủng 6

Cơn sốt vàng ngày Thần tài doanh nghiệp vàng thu lãi khủng 7

Cơn sốt vàng ngày Thần tài doanh nghiệp vàng thu lãi khủng 8

Cơn sốt vàng ngày Thần tài doanh nghiệp vàng thu lãi khủng 9

Cơn sốt vàng ngày Thần tài doanh nghiệp vàng thu lãi khủng 10

Cơn sốt vàng ngày Thần tài doanh nghiệp vàng thu lãi khủng 11

Cơn sốt vàng ngày Thần tài doanh nghiệp vàng thu lãi khủng 12

Cơn sốt vàng ngày Thần tài doanh nghiệp vàng thu lãi khủng 13

Cơn sốt vàng ngày Thần tài doanh nghiệp vàng thu lãi khủng 14

Cơn sốt vàng ngày Thần tài doanh nghiệp vàng thu lãi khủng 15

Cơn sốt vàng ngày Thần tài doanh nghiệp vàng thu lãi khủng 16

Cơn sốt vàng ngày Thần tài doanh nghiệp vàng thu lãi khủng 17

Cơn sốt vàng ngày Thần tài doanh nghiệp vàng thu lãi khủng 18